ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ

ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಾದಾಯ ದತ್ತಿಗಳ ಇಲಾಖೆ

  • ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು,

  • ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ,

  • ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ -571 438

  • ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

  • ಮೊ.ನಂ:೮೧೯೭೪೪೩೩೭೮

  • ಹೋಲಿ ಗೇಟ್ವೇ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು. ಥಾಮಸ್ ಸೈಡೆನ್ಹಾಮ್ ವಿವರಣೆ, ಸಿ.೧೭೯೯

  • ಚಕಮಕಿಚಾಪು ಗನ್, ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ನಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತಿದ್ದ, ಈ ಗನ್ ಆ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.

  • ೧೭೯೯ರ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುಸುಲ್ತಾನ್ನ ಸೇನೆ ಬಳಸುತಿದ್ದ ಬಂಡಿತೋಪು

  • ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನ್ವೆಲ ರವರ 'ಶಾರ್ಪೆಸ್ ಟೈಗರ್'' ಮತ್ತು ವಿಲ್ಕೀ ಕಾಲಿನ್ಸ್ ರವರ 'ದಿ ಮೂನ್ಸ್ಟೋನ್', "ಸೆರಿಂಗಪಟಂನದ ನಡುವೆ" ಎಂಬ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ (೧೭೯೯),"